A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Пулинське міжрайонне
управління водного господарства
Державне агентство водних ресурсів України
Басейнове управління водних ресурсів річки Прип`ять

Положення


Про управління
(Положення)


1. Загальні положення


Пулинське міжрайонне управління водного господарства (далі - Управління) є бюджетною неприбутковою організацією, яка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів - Державного агентства водних ресурсів України (далі - Держводагентство).

У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, наказами, рішеннями колегії та іншими нормативними документами і актами Держводагентства, рішеннями обласної та місцевої державних адміністрацій, Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять (далі — БУВР Прип'яті), цим Положенням.

Управління у межах своїх повноважень забезпечує на території Пулинського та Романівського районів Житомирської області вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, гідротехнічної меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з місцевими органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки Пулинського та Романівського районів Житомирської області водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у Державній казначейській службі України, печатку зі своїм найменуванням.


2. Основні завдання


1. Реалізація в межах своєї діяльності державної політики щодо розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, здійснення у водогосподарському комплексі Пулинського та Романівського районів Житомирської області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи.

2. В межах своєї діяльності забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах.

3. Організація експлуатації водогосподарських споруд та державних меліоративних систем міжгосподарського значення, виконання поточних і капітальних ремонтів міжгосподарських меліоративних мереж та водогосподарських об'єктів.

4. Проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, організація безаварійного пропуску повені та паводків на об'єктах Пулинського МУВГ, участь у розробці та забезпеченні заходів щодо захисту населених пунктів і сільгоспугідь від затоплення та підтоплення.

5. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку гідротехнічної меліорації земель і поліпшення екологічного стану меліорованих угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

6. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на гідротехнічну меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз.

7. Проведення на регіональному рівні оцінки, прогнозу щодо поліпшення меліоративного стану осушуваних і прилеглих до них земель, підтоплення сільських населених пунктів та надання з цих питань рекомендацій місцевим державним адміністраціям.


3. Управління відповідно до покладених на нього завдань


1. Вносить пропозиції БУВР Прип’яті, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також гідротехнічної меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації.

2. Здійснює керівництво і контроль за діяльністю структурних підрозділів.

3. Здійснює експлуатацію державних меліоративних систем.

4. Здійснює організацію робіт з капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ та інших об’єктів міжгосподарських систем та вживає, відповідно до нормативно-правових актів, заходи щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності, впровадження планового водокористування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

5. Співпрацює в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Держводагентства, ДСНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства.

6. У межах своєї компетенції визначає потребу населення і галузей економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства.

7. Готує та подає на розгляд БУВР Прип’яті пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і забезпечує їх реалізацію.

8. Обґрунтовує і визначає за участю місцевих адміністрацій потребу в державних централізованих капітальних вкладеннях, вишукує та залучає інші джерела для фінансування робіт, пов'язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративних систем, водогосподарських об’єктів.

9. Забезпечує виконання заходів державних та регіональних програм з питань водного господарства, гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

10. Розробляє режими роботи водогосподарських систем, каналів, які знаходяться на балансі, та правила їх експлуатації і погоджує їх з БУВР Прип’яті.

11. Здійснює організацію робіт щодо забезпечення дотримання режимів роботи водосховищ і водогосподарських систем.

12. Здійснює інвентаризацію та паспортизацію міжгосподарських меліоративних систем.

13. Здійснює функції з оперативного управління об’єктами державної власності, що знаходяться на балансі Пулинського МУВГ.

14. Здійснює облік державного меліоративного фонду, паспортизацію систем, планування робіт щодо утримання державних міжгосподарських меліоративних систем та складання технічної документації на їх поточний і капітальний ремонти.

15. Здійснює заходи щодо екологічного оздоровлення річок, а також спостереження за станом водних об’єктів, гідротехнічних споруд та дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем, надає у межах своїх повноважень пропозиції до програм соціально-економічного розвитку.

16. Здійснює проведення гідрометричних робіт.

17. Проводить роботу, пов'язану із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності.

18. Реалізує науково-технічну, інформаційну політику у сфері водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, впроваджує науково-технічні розробки та застосовує нові технічні рішення з питань експлуатації водогосподарських об’єктів.

19. Здійснює впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій, досвіду з питань експлуатації меліоративних систем та водного господарства.

20. Забезпечує проведення робіт із запобігання пошкодженню та аваріям на гідротехнічних спорудах міжгосподарських меліоративних систем, а також із ліквідації наслідків аварій.

21. Організовує розробку та виконання заходів щодо забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків на об'єктах Пулинського МУВГ.

22. Здійснює заходи у межах своєї діяльності, пов’язані із попередженням шкідливої дії вод, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

23. Виконує роботи, пов’язані із мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі захистом від підтоплення, протипаводковим і протиповеневим захистом сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів.

24. Забезпечує проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративної системи і споруд.

25. Здійснює контроль за якістю виконання робіт з ремонту гідротехнічних споруд, гідромеханічного та електротехнічного устаткування водогосподарських об’єктів у межах своїх повноважень.

26. Визначає існуючий та перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження, впроваджує енергозберігаючі заходи, вдосконалює засоби зв’язку та впроваджує альтернативні.

27. Готує пропозиції в межах своєї компетенції щодо паспортизації малих річок, водойм та подає їх БУВР Прип’яті.

28. Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів.

29. Розглядає та погоджує у межах своєї компетенції технічні умови для проектування будівництва та реконструкції меліоративних систем.

30. Організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює обґрунтування пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

31. Здійснює в установленому порядку добір кадрів, формує кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників управління, а також осіб, зарахованих до кадрового резерву.

32. Сприяє забезпеченню виробництва кваліфікованими працівниками, для чого взаємодіє із закладами освіти з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів і робітничих кадрів.

33. Забезпечує виконання обов’язків щодо створення безпечних умов праці персоналу, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і зменшення захворюваності, здійснює контроль за станом охорони праці та безпеки дорожнього руху.

34. Розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю.

35. Виконує інші функції, визначені чинним законодавством та пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

gromada.online

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень